Algemene informatie
De informatie die wij op onze websites aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij U enkel ter informatie aan. FitzGerald Enterprises BVBA beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan. 
Aan de informatie op deze website kunt U geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht. 
Stelt U onjuistheden of gebreken vast in de informatie op onze sites, dan zouden wij het op prijs stellen dat U deze meldt.
Aansprakelijkheid
FitzGerald Enterprises BVBA of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.
Intellectuele eigendom
U heeft het recht om de informatie op onze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits U de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt U rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van onze websites.
FitzGerald Enterprises BVBA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle logo's en afbeeldingen van merken en/of producten blijven eigendom van de respectievelijke eigenaars.
Bescherming van persoonsgegevens
De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel wordt U persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als U via de contactpagina een vraag stelt aan of een bestelling plaatst bij FitzGerald Enterprises BVBA, als U wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, als U wil participeren aan een enquète of een discussieforum, als U iets in onze webshop aankoopt of andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gemaakt.
Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt tevens verder in dit document toegelicht.
Logbestanden
Tijdens uw bezoek aan onze sites verzamelen wij in logbestanden op onze server informatie zoals de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en het type browser dat U gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en —verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers In geen geval worden uw naam of adresgegevens gebruikt hiervoor.
Cookies
Onze sites maken in vele gevallen ook gebruik van zogenaamde "cookies": kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien U het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij U geen correcte werking van deze website garanderen. Deze cookies worden vooral gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en uw ervaring op onze website te stroomljinen.
Wijziging en kennisgeving privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.


Wat is GDPR
GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving over het beschermen van de persoonsgegeven, die vanaf 25 mei 2018 van kracht worden in alle Europese lidstaten. Zo is er de plicht van elke onderneming om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.
 
Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?
Om efficiënt met onze klanten samen te kunnen werken en onze diensten en producten te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens van onze klanten nodig. Zo wordt bij het contact met ons gevraagd om uw naam, adres, telefoonnummer en email adres op te geven. Wij hebben deze informatie nodig om U te contacteren en offertes/facturen en bijkomende administratieve documenten op te sturen. Alsook om afspraken met U te kunnen maken en ter plaatse een audit, , installatie, herstelling, interventie of voorstel uit te werken. Deze gegevens worden ons verstrekt via een formulier op de website, per mail of telefonisch. Alle communicatie die digitaal gebeurt, gebeurd geëncrypteerd zodat uw gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden.

Tijdens uw bezoek aan onze sites verzamelen wij in logbestanden op onze server informatie zoals de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en het type browser dat U gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, dit om onze infrastructuur correct te kunnen inschalen zodat deze feilloos blijft werken. In geen geval worden uw naam of adresgegevens gebruikt hiervoor.
Uw IP adres wordt ook nagekeken bij het invullen van onze formulieren. Dit doen wij om te vergelijken met een bestaande databank www.stopforumspam.com waarin IP adressen zijn in opgenomen van gekende spammers. Wij doen enkel een opzoeking in hun databank om te kijken of het IP adres er in voorkomt. In geen geval geven wij uw IP adres op als zijnde een spammer. Dit is een extra veiligheidsmaatregel zodat u nooit hinder kunt ondervinden van personen die onze diensten proberen te misbruiken.
 
 
Hoe bewaren wij uw gegevens en hoe lang?
De gegevens zoals vermeld in bovenstaande alinea worden door onze medewerkers in ons facturatiepakket opgenomen. Het is via deze applicatie dat wij alle communicatie uitsturen als het gaat over offertes, facturen, bestelbonnen enz..
Voor historische en boekhoudkundige redenen worden deze gegevens behouden in het facturatiepakket om zo ook ingeval van garantiegevallen, bijkomende bestellingen, disputen, alle nodige informatie beschikbaar is, u ter dienste te staan.. Op eenvoudig verzoek kunnen wij dan ook al uw gegevens aanpassen en/of verwijderen indien U dit wenst. Uw gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar en zullen dit ook nooit worden.

Logbestanden op onze webservers worden bewaard op de server zelf en zijn beschermd. Zo is het niet mogelijk dat niet geautoriseerde derden toegang kunnen krijgen tot deze informatie.
Deze informatie wordt historisch bijgehouden om bezoekersaantallen te kunnen vergelijken met voorgaande periodes. Door deze vergelijking kunnen wij ook correct inschalen of onze servers moeten uitgebreid worden door verhoogde bezoekersaantallen.
 
Welke beveilingsmaatregelen nemen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens
Ons facturatiepakket draait bij ons op een server die volledig geëncrypteerd is. Alsook de backups die wij nemen worden volledig geëncrypteerd. Alle contactgegevens die ons per email bereiken worden gearchiveerd per jaar op een geëncrypteerde omgeving. Dit omdat de email naast uw persoonsgegevens ook uw offertes/facturen bevatten, uw vragen en eventueel bijkomende informatie die inzicht geeft wat uw wensen zijn of nodig zijn om u correcte diensten en producten aan te bieden. Uw gegevens worden ook in geen geval verkocht aan derden.
 
Wie kan uw persoonsgegevens zien en/of wie verkrijgt deze?
Onze medewerkers, met de nodige beheerstoegang, hebben toegang tot uw gegevens op onze systemen. Alsook onze boekhouding voor de verwerking van onze facturen. Uw gegevens worden ook enkel medegedeeld aan onze installateurs, technici, leveranciers indien zij contact met U dienen op te nemen of een bezoek ter plaatse dienen in te regelen of een levering te voorzien. Indien U een rechtstreekse thuislevering wenst, dan worden uw adresgegevens ook overgemaakt aan de leverancier die instaat voor de verzending van uw producten.
Uw gegevens worden ook niet buiten de EU beschikbaar gemaakt.
 
Wat zijn uw rechten?
  • U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van U hebben opgeslagen.
  • U mag hier verbeteringen voor aanvragen
  • U mag vragen om deze gegevens te verwijderen
  • U mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen
  • U mag weigeren dat er automatische profilering gebeurd
Bij eventuele geschillen kunt U altijd gebruik maken van ODR van de Europese Commissie op volgende url: http://ec.europ.eu/odr/
 
Wat zijn onze plichten en hoe kunt u ons bereiken?
Wij hebben bij een datalek, waarbij uw gegevens zouden gecompromitteerd worden, een meldingsplicht. Wij zijn tevens verplicht om binnen de 30 dagen, gratis, op elk verzoek van de klant te reageren die betrekking hebben op de persoonsgegevens.
U kunt ons ivm persoonsgegevens steeds bereiken via email op privacy@fitzgerald.be
Bij eventuele geschillen kunt U altijd gebruik maken van ODR van de Europese Comissie op volgende URL: http://ec.europa.eu/odr/