Download algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid
    1.    In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘FITZGERALD ENTERPRISES BVBA’
FitzGerald Enterprises BVBA
'Koper' iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FITZGERALD ENTERPRISES BVBA in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan door productaankoop of dienstverlening.
'Consument Koper' iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
'Producten' het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten of producten die aangekocht/gehuurd kunnen worden.
'Website(s)' de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door FITZGERALD ENTERPRISES BVBA beheerd worden: alle websites die geregistreerd staan op naam van FITZGERALD ENTERPRISES BVBA.
    2.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FITZGERALD ENTERPRISES BVBA, alsmede op alle met FITZGERALD ENTERPRISES BVBA aangegane overeenkomsten.
    3.    Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
    4.    Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
    5.    Andersluidende Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door FITZGERALD ENTERPRISES BVBA is ingestemd.
    6.    Alle Websites richten zich uitsluitend op de Europese markt. De Koper dient in Europa te verblijven om op de Website te bestellen. Tenzij op de Website zelf anders staat vermeld
    7.    FITZGERALD ENTERPRISES BVBA behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een aankoop of bestelling na verandering van deze voorwaarden, houdt in dat de voorwaarden aanvaard worden.
    8.    Door het gebruik van de Websites van FITZGERALD ENTERPRISES BVBA en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website of bijkomende voorwaarden.
    9.    FITZGERALD ENTERPRISES BVBA is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
    1.    Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van typfouten en niet cummuleerbaar met andere kortingen, acties of abonnementen tenzij anders vermeld.
    2.    Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld of communicatie is gebeurd hieromtrent.
    3.    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
    4.    Koper en FITZGERALD ENTERPRISES BVBA komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van FITZGERALD ENTERPRISES BVBA gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
    5.    Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
3. Prijzen
    1.    Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. Tenzij anders vermeld. Daar waar de Consument Koper wel aankopen kan doen, wordt de prijs exclusief en inclusief BTW vermeld aangevuld met de vermelding van leveringskost en heffingen.
    2.    Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
    3.    De Koper is de prijs verschuldigd die FITZGERALD ENTERPRISES BVBA in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door FITZGERALD ENTERPRISES BVBA worden gecorrigeerd.
    4.    Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
    5.    De prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van eventuele typfouten en kunnen ook na de overeenkomst door FITZGERALD ENTERPRISES BVBA worden gecorrigeerd.
4. Betaling
    1.    Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:
        Overschrijving
        Contant bij afhaling indien mogelijk
        Via Paypal / Credit Card, mits een extra transactiekost, tenzij anders vermeld.
    2.    FITZGERALD ENTERPRISES BVBA kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.
    3.    Nieuwe Kopers dienen altijd op voorhand het openstaande bedrag over te maken. En dit ten minste voor de eerste 3 bestellingen. Hierna kunnen betalingsvoorwaarden besproken en afgesproken worden.
    4.    In het geval door FITZGERALD ENTERPRISES BVBA een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen, indien van toepassing, worden steeds vermeld op de factuur.
    5.    Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd zoals vermeld in de betalingsvoorwaarden op de factuur, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
    6.    Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die FITZGERALD ENTERPRISES BVBA, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken vermeerderd met een forfaitaire administratieve kost van 75 euro.
    7.    In geval van niet tijdige betaling is FITZGERALD ENTERPRISES BVBA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
    8.   Bij bestellingen waarvoor een bestelbon is opgemaakt geldt een voorschot van minimum 20% van het totale bedrag. Bij annulatie van bestelling is de Koper of Consument Koper een administratieve kost verschuldigd van het betaalde voorschot met een minimum van 20% en met een minimum van €5.
5. Levering en leveringstijd
    1.    Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft FITZGERALD ENTERPRISES BVBA ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst, en betaald zover dit van toepassing is bij verkopen zonder betalingstermijn, diezelfde dag te verzenden, indien op stock. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Tenzij anders vermeld bij producten of diensten met verhoogde vraag. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
    2.    Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. FITZGERALD ENTERPRISES BVBA streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
    3.    Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
    4.    Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
    5.    Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
    6.    Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft FITZGERALD ENTERPRISES BVBA het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
    7.    De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is FITZGERALD ENTERPRISES BVBA gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).
6. Gebreken en Klachttermijn
    1.    De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan FITZGERALD ENTERPRISES BVBA schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
    2.    De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. FITZGERALD ENTERPRISES BVBA is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.
7. Recht van verzaking en ruiling
    1.    De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna "W.H.P.C."), binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of producten waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering bij FITZGERALD ENTERPRISES BVBA. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na de levering hier melding van te maken bij FITZGERALD ENTERPRISES BVBA. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan FITZGERALD ENTERPRISES BVBA, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.
    2.    Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt FITZGERALD ENTERPRISES BVBA binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan FITZGERALD ENTERPRISES BVBA betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat FITZGERALD ENTERPRISES BVBA van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.
    3.    FITZGERALD ENTERPRISES BVBA is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
    4.    Overeenkomstig artikel 80, §4, 2° W.H.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
    5.    Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.
    6.    Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden bij FITZGERALD ENTERPRISES BVBA worden binnen een termijn van acht (8) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.
8. Eigendomsvoorbehoud
    1.    Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper of Consument Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
    2.    De Koper of Consument Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
9. Garantie en aansprakelijkheid
    1.    In beginsel geldt voor door FITZGERALD ENTERPRISES BVBA geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld exclusief de eventuele werkuren die FITZGERALD ENTERPRISES BVBA presteert. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, FITZGERALD ENTERPRISES BVBA in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
    2.    Indien FITZGERALD ENTERPRISES BVBA om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
    3.    Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
        indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
        indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van FITZGERALD ENTERPRISES BVBA of de fabrikant zijn verricht;
        indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
        indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
        indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
        Software valt nooit onder garantie tenzij door de fabrikant anders vermeld.
    4.    De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden FITZGERALD ENTERPRISES BVBA te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen FITZGERALD ENTERPRISES BVBA zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
    5.    Het is mogelijk dat FITZGERALD ENTERPRISES BVBA op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. FITZGERALD ENTERPRISES BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
    7.    Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. FITZGERALD ENTERPRISES BVBA streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
    8.    Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan FITZGERALD ENTERPRISES BVBA.
    9.    Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
10. Overmacht
    1.    In geval van overmacht is FITZGERALD ENTERPRISES BVBA niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. FITZGERALD ENTERPRISES BVBA is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
    2.    Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
11. Intellectuele eigendom
    1.    De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij FITZGERALD ENTERPRISES BVBA, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
    2.    Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
    3.    Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FITZGERALD ENTERPRISES BVBA, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
12. Persoonsgegevens
    1.    FITZGERALD ENTERPRISES BVBA zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement.
    2.    FITZGERALD ENTERPRISES BVBA neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
    1.    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
    2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
    3.    Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van FITZGERALD ENTERPRISES BVBA, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
14. Diverse bepalingen
    1.    De maatschappelijke zetel FITZGERALD ENTERPRISES BVBA. is gevestigd te 2100 Deurne, Ruggeveldlaan 737b4 , met KBO nummer 0841.737.492 RPR Antwerpen. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan FITZGERALD ENTERPRISES BVBA op voormeld adres of naar het e-mail adres info@fitzgerald.be.
    2.    De FITZGERALD ENTERPRISES BVBA klantenservice is bereikbaar voor informatie op alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
    3.    FITZGERALD ENTERPRISES BVBA streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan FITZGERALD ENTERPRISES BVBA, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van FITZGERALD ENTERPRISES BVBA een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
    4.    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst, eventueel aangevuld met aanvullende voorwaarden, tussen de Koper en FITZGERALD ENTERPRISES BVBA met betrekking tot de erin opgenomen materie.
Algemene Voorwaarden FITZGERALD ENTERPRISES BVBA.,  15 September 2017

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te optimaliseren.